Financiën

Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024 : Geef vandaag voor de kerk van morgen

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen…

De kerk is een plek waar mensen rust en verdieping kunnen vinden, waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo proberen we als gemeenschap van  betekenis te zijn in de Culemborgse samenleving.  Het is ook een plek waar mensen het geloof met elkaar delen en waar mensen  God in de stilte, in gebed, Woord en Sacrament kunnen ontmoeten.

Onze Werkgroep Zieken en Ouderenbezoek geeft aandacht aan de kwetsbaren onder ons. Waar mogelijk proberen we mensen bij te staan met gastvrijheid, een luisterend oor en/of een pastoraal advies. We zamelen  wekelijks in voor de Voedselbank waar we dankzij uw gulheid elke week een hoeveelheid waardevolle boodschappen kunnen afleveren. Of we verzamelen handtekeningen en schrijven brieven voor Amnesty International. Of onze diaconie probeert te voorzien in individuele vragen als het gaat om materiële noden. Maar ook is er werk aan de website, de gespreksgroepen die opgestart worden en de activiteiten die onder de vlag van het Stadsklooster georganiseerd worden, zoals de lunchpauzemeditaties, de meditatiecursus en de kloosterretraites. Als kleine lokale geloofsgemeenschap proberen we een gastvrije herberg te zijn waarvan de deur vaak openstaat en  waar mensen een luisterend oor vinden en hun verhaal kwijt kunnen.

Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het onderhoud van  kerkgebouw en pastorie, de renovatie van het meer dan 100 jaar oude monumentale orgel,  het pastoraat (met name de zieken- en ouderenzorg) , het verwarmen van de kerk, de zorg voor de wekelijkse ontmoetingen, het onderhoud van de tuin.  Uw trouwe steun was de afgelopen jaren geweldig, mede waardoor we de gestegen kosten voor o.a. verwarming en energie het hoofd konden bieden.

In 2024 willen we doorgaan om die gastvrije plek te zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Uw steun is daarbij van onschatbare waarde! Met dit schrijven doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Mogen we ook dit jaar weer op Uw steun rekenen ?

 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL72ABNA 0470142065 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024. Of maak gebruik van dit tikkie https://tikkie.me/pay/OKKC/7q3ty1AVFVPywVkj12aPkr

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Pastoor Frank Duivenvoorde

Afbeelding met schermopname, patroon, cirkel, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kerk

Tijdens iedere dienst wordt er twee maal gecollecteerd: de eerste keer tijdens de dienst en de tweede keer op het eind van de dienst bij de uitgang. De opbrengst van de eerste collectie is altijd bestemd voor de eigen parochie. De opbrengst van de tweede collecte komt ten goede aan een doel wat maandelijks wordt vastgesteld volgens een landelijk rooster. Als er geen speciaal maandelijks, landelijk thema is vastgesteld, is de tweede collecteopbrengst ook bestemd voor de eigen parochie.
In steeds meer parochies is het mogelijk om voor de collecte naast contant geld ook collectebonnen te gebruiken of om digitaal te geven via een app.

LANDELIJK COLLECTEROOSTER
Januari – Oecumenisch Werk
Februari – Geen bijzondere collecte
Maart – Vastenactie – buitenlands diaconaat
April – Jongerenwerk
Mei – Geen bijzonder collecte
Juni – Missie Sint Paulus
Juli – Geen bijzondere collecte
Augustus – Opleiding
September – Communicatie & publiciteit
Oktober – Missie Sint Paulus
November – Unie van Utrecht
December – Diaconaal Werk – binnenland

Ook binnen kerken spelen financiën een rol van belang. Er zijn middelen nodig voor oecumenisch, internationaal en diaconaal werk, voor het in stand houden van een faciliterende landelijke organisatie, voor het bestuur, de synode en overige commissies en voor communicatie met leden en anderen.

Op de eerste plaats komt echter de honorering van geestelijken en anderen in dienst van de kerk. Deze honorering wordt door de landelijke kerk centraal verzorgd en vormt verreweg de grootste post op de jaarlijkse begroting van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De inkomsten van de landelijke kerk bestaan uit bijdrages van parochies en uit bijdrages van oud-katholieke fondsen .

Parochies
De bijdrage die parochies aan de landelijke kerk verschuldigd zijn, bestaat voor een groot deel uit de bekostiging van het honorarium van de eigen pastoor. De landelijke kerk legt het resterende deel hierbij en zorgt voor uitbetaling aan de pastoor.
Naast de verantwoordelijkheid voor het honorarium van de pastoor hebben de parochies ook de zorg voor hun eigen functioneren ter plaatse en hun soms monumentale kerkgebouw. Dit alles vergt grote inspanningen.
Parochies zijn voor het bekostigen hiervan voor een groot deel afhankelijk van giften. Van oud-katholieke gelovigen wordt verwacht dat zij tenminste 3% van hun besteedbaar inkomen aan de kerk geven, naast de collecten die tijdens de vieringen worden gehouden. Hiertoe wordt onder meer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Kerkbalans is het landelijk initiatief waarin vier kerken hun leden in de tweede helft van januari oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het werk van hun plaatselijke gemeenschap. De parochies verzorgen deze actie zelf, waarbij ze gebruik kunnen maken van allerlei materialen die op de website van de Actie Kerkbalans te vinden zijn: kerkbalans.nl

Giften en de fiscus
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De zogenaamde groepsbeschikking die zij heeft maakt het de landelijke kerk en alle daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betreft bijvoorbeeld een vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Daarnaast zijn giften van burgers aan de kerk voor hen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ga voor het bestelformulier naar het hoofdmenu ‘Onze parochie’ en klik aan de rechterkant op het item : Collecte coupons

De belastingdienst maakt een onderscheid in gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar en er gelden minimum en maximum bedragen.
Zie: aftrek gewone giften (op de website van de belastingdienst)

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar als aan een aantal voorwaarden is voldaan, onder andere:

Er is een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de gever en de ontvanger van de gift.
De periodieke gift loopt minimaal 5 jaar
De begunstigde heeft een ANBI-erkenning
Zie verder: aftrek periodieke giften (op de website van de belastingdienst)

Meer informatie alsmede een formulier voor het sluiten van een schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift is te verkrijgen bij de penningmeester van de parochie waaraan u de gift wilt doen toekomen.

Ga voor het bestelformulier naar het hoofdmenu ‘Onze parochie’ en klik aan de rechterkant op het item : Overeenkomst periodieke gift

Bijdragen en giften

Financiële ondersteuning / giften:

Rekeningnummers Oud-Katholieke Kerk Culemborg:
NL72ABNA0470142065 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke Gemeente Culemborg

Kerkbalans

Kerkbalans factuur

Dit jaar zijn we overgegaan op het versturen van de oproep om bij te dragen aan Kerkbalans per email in plaats van per post.

De kerk is te huur

Diensten en verhuur

De mogelijkheid bestaat om in, vanuit of met de kerk gebruik te maken van de beschikbare ruimten en diensten.

Voor deze ter beschikkingsstelling of diensten wordt een vergoeding berekend op basis van de kostprijs, dus zonder winstbejag. De activiteiten moeten passen binnen de kaders van de kerk.

Mogelijkheden die vanuit de kerk worden geboden zijn:

  • Huwelijken
  • Begrafenissen, inclusief opbaring
  • oefenruimte voor koren en muziekensemble
  • cd-opnames
  • Concerten met en zonder betaalde toegang
  • Exposities
  • Bijeenkomsten voor specifieke gelegenheden
  • Catering met koffie/thee, broodjes e.d.

Ter beschikking staan: 

De kerk (met tot zo’n 100 zitplaatsen)

Het parochiezaaltje
(een ruimte voor 20 à 25 personen die voorzien is van keuken & toilet)

De prachtige binnentuin  

                            

.

Voor overleg / reservering en informatie over de daarbij behorende kosten kunt u contact opnemen met koster:

Frans Jacques
06-12659191
jacques15@zonnet.nl