Financiën

Tijdens iedere dienst wordt er twee maal gecollecteerd: de eerste keer tijdens de dienst en de tweede keer op het eind van de dienst bij de uitgang. De opbrengst van de eerste collectie is altijd bestemd voor de eigen parochie. De opbrengst van de tweede collecte komt ten goede aan een doel wat maandelijks wordt vastgesteld volgens een landelijk rooster. Als er geen speciaal maandelijks, landelijk thema is vastgesteld, is de tweede collecteopbrengst ook bestemd voor de eigen parochie.
In steeds meer parochies is het mogelijk om voor de collecte naast contant geld ook collectebonnen te gebruiken of om digitaal te geven via een app.

LANDELIJK COLLECTEROOSTER
Januari – Oecumenisch Werk
Februari – Geen bijzondere collecte
Maart – Vastenactie – buitenlands diaconaat
April – Jongerenwerk
Mei – Geen bijzonder collecte
Juni – Missie Sint Paulus
Juli – Geen bijzondere collecte
Augustus – Opleiding
September – Communicatie & publiciteit
Oktober – Missie Sint Paulus
November – Unie van Utrecht
December – Diaconaal Werk – binnenland

Ook binnen kerken spelen financiën een rol van belang. Er zijn middelen nodig voor oecumenisch, internationaal en diaconaal werk, voor het in stand houden van een faciliterende landelijke organisatie, voor het bestuur, de synode en overige commissies en voor communicatie met leden en anderen.

Op de eerste plaats komt echter de honorering van geestelijken en anderen in dienst van de kerk. Deze honorering wordt door de landelijke kerk centraal verzorgd en vormt verreweg de grootste post op de jaarlijkse begroting van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De inkomsten van de landelijke kerk bestaan uit bijdrages van parochies en uit bijdrages van oud-katholieke fondsen .

Parochies
De bijdrage die parochies aan de landelijke kerk verschuldigd zijn, bestaat voor een groot deel uit de bekostiging van het honorarium van de eigen pastoor. De landelijke kerk legt het resterende deel hierbij en zorgt voor uitbetaling aan de pastoor.
Naast de verantwoordelijkheid voor het honorarium van de pastoor hebben de parochies ook de zorg voor hun eigen functioneren ter plaatse en hun soms monumentale kerkgebouw. Dit alles vergt grote inspanningen.
Parochies zijn voor het bekostigen hiervan voor een groot deel afhankelijk van giften. Van oud-katholieke gelovigen wordt verwacht dat zij tenminste 3% van hun besteedbaar inkomen aan de kerk geven, naast de collecten die tijdens de vieringen worden gehouden. Hiertoe wordt onder meer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Kerkbalans is het landelijk initiatief waarin vier kerken hun leden in de tweede helft van januari oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het werk van hun plaatselijke gemeenschap. De parochies verzorgen deze actie zelf, waarbij ze gebruik kunnen maken van allerlei materialen die op de website van de Actie Kerkbalans te vinden zijn: kerkbalans.nl

Giften en de fiscus
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De zogenaamde groepsbeschikking die zij heeft maakt het de landelijke kerk en alle daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betreft bijvoorbeeld een vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Daarnaast zijn giften van burgers aan de kerk voor hen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst maakt een onderscheid in gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar en er gelden minimum en maximum bedragen.
Zie: aftrek gewone giften (op de website van de belastingdienst)

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar als aan een aantal voorwaarden is voldaan, onder andere:

Er is een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de gever en de ontvanger van de gift.
De periodieke gift loopt minimaal 5 jaar
De begunstigde heeft een ANBI-erkenning
Zie verder: aftrek periodieke giften (op de website van de belastingdienst)

Meer informatie alsmede een formulier voor het sluiten van een schriftelijke overeenkomst voor een periodieke gift is te verkrijgen bij de penningmeester van de parochie waaraan u de gift wilt doen toekomen.